ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

  1. Algemeen : Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verhuur van materieel door Festi BVBA, Boondaelsesteenweg 152-154 te 1050 Elsene, KBOnr. 0462.688.812. Ze zijn eveneens beschikbaar op de website www.festi.be. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, zullen de algemene voorwaarden van de huurder, zelfs indien meegedeeld, geacht worden geen gevolg te hebben in de mate dat zij niet in overeenstemming zouden zijn. Door het plaatsen van zijn bestelling, erkent de huurder kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden zonder voorbehoud.
  2. Prijs : De verhuurprijzen zijn beschikbaar op www.festi.be, en zijn uitgedrukt in EURO en exclusief BTW ten belope van 21%. Festi houdt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. De voorgestelde prijzen zijn geldig voor een periode van drie werkdagen, daarin inbegrepen de dag van de afhaling of de levering en de dag van teruggave of terugname. In geval van een langere periode, zal de huurprijs het voorwerp zijn van een bestek. Bij gebreke van de teruggave van de gehuurde goederen bij het verstrijken van de duurtijd voorzien in de overeenkomst, zal de huur van rechtswege vernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van eenzelfde duurtijd als degene die oorspronkelijk werd voorzien. Festi kan evenwel een einde maken aan de overeenkomst door de huurder in kennis te stellen van haar wil tot terugname van de gehuurde goederen na het verstrijken van de lopende termijn. 
  3. Transport en levering : De huurder heeft de keuze om de gehuurde goederen zelf af te halen en terug te brengen. In zulk geval zal het risico en zullen de kosten voor het laden en het lossen, het transport en de (de)montage van de gehuurde goederen ten laste van de huurder zijn. Elke afhaling en teruggave moet gebeuren op een werkdag, tijdens de openingsuren van Festi. De gehuurde goederen kunnen eveneens geleverd en/of opgehaald worden door Festi, mits toeslag. In zulk geval zal de huurder zich ertoe verbinden om de gehuurde goederen in ontvangst te nemen op de plaats en het tijdstip overeengekomen met Festi. Bij gebreke kan Festi de voornoemde gehuurde goederen terugbrengen naar haar bedrijfsruimten, op kosten van de huurder. De huurder verbindt zich er bovendien toe dat de gehuurde goederen toegankelijk zijn en klaar zijn om geladen te worden op de plaats en het uur overeengekomen met Festi voor het ophalen hiervan. Bij gebreke zal een tweede transport aangerekend worden. Een kwart uur voor het laden en een kwart uur voor het lossen zijn inbegrepen in het forfaitaire bedrag tot levering en terugname van de gehuurde goederen, voor één persoon. Elke bijkomende prestatie zal aangerekend worden overeenkomstig de voorwaarden hernomen op de website www.festi.be. Festi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van een verlenging van de leveringstermijn, in het bijzonder in geval van verlies van materieel of staking. 
  4. Gehuurde goederen : Festi verbindt zich ertoe de bestellingen na te komen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De gehuurde goederen worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd en in overeenstemming te zijn met de hoeveelheid conform de bestelbon. De gehuurde goederen mogen niet gebruikt worden door de huurder dan met het toebehoren ter beschikking gesteld door Festi. Festi behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op het gehuurde goed, in het bijzonder in geval van faillissement van de huurder. Geen enkele wijziging mag aangebracht worden aan de gehuurde goederen. 
  5. Teruggave van de gehuurde goederen : De gehuurde goederen dienen te worden teruggegeven in de staat waarin de huurder deze heeft ontvangen, en in voorkomend geval, in de daartoe voorziene verpakking. Elk gehuurd goed dat niet worden teruggegeven, beschadigd is of ongeschikt is voor gebruik, om welke reden dan ook, daarin inbegrepen diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, zal gefactureerd worden overeenkomstig de terugkoopprijs op de markt, vermeerderd met 15%. De telling en het kwalitatieve onderzoek van de gehuurde goederen (de « Controle ») wordt verzorgd door Festi. De huurder kan verzoeken dat de Controle tegensprekelijk zou plaatsvinden per fax of per e-mail, verstuurd voor het einde van de huur. Bij gebreke wordt de huurder geacht de Controle, uitgevoerd door Festi, te hebben aanvaard. De kosten die gepaard gaan met de tegensprekelijke Controle zullen aangerekend worden overeenkomstig de arbeidskosten, indien zou blijken, in fine, dat de goederen conform de bestelbon zijn, zowel qua aantal als qua staat.
  6. Betalingsmodaliteiten: Tenzij anders overeengekomen, dient de huurprijs betaald te worden voorafgaand aan de afhaling of de levering van de gehuurde goederen, op de zetel van Festi. De huurprijs omvat (i) de huurprijs van de goederen conform artikel 2, (ii) in voorkomend geval de transportprijs en de levering overeenkomstig artikel 3 en (iii) de waarborg die de huurder verschuldigd is aan Festi conform het voorstel van Festi, met een minimum van 200€. Bij gebreke aan ontvangst van de volledige betaling, kan Festi weigeren de gehuurde goederen te leveren. In het geval dat enige verplichting van de huurder niet wordt geëerbiedigd, of in het geval van ontbinding van de huur, behoudt Festi zich het recht voor om de waarborg te innen, zonder afbreuk te doen aan haar recht om een vergoeding te vorderen voor alle schade die ze zou geleden hebben. Elke wijziging van de bestelling 48 uur voor de levering, kan het voorwerp zijn van een toeslag. De facturen zijn contant betaalbaar. Een toeslag van 4€ exclusief BTW zal aangerekend worden voor administratieve kosten voor alle facturen die minder bedragen dan 50€ exclusief BTW. Indien niet betwist per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na datum, worden de facturen beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de huurder. Alle op de vervaldag niet-betaalde bedragen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele interest met zich mee van 10,5% per begonnen maand vertraging. Naast deze interest zal elke op de vervaldag onbetaalde som van rechtswege vermeerderd worden, als forfaitaire schadevergoeding, met 15% met een minimum van 125€.
  7. Aansprakelijkheid: De huurder erkent in kennis te zijn gesteld van de veiligheidsvoorschriften voor de opstelling en het gebruik van de gehuurde goederen. Hij ontslaat Festi uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid bij ongevallen. De huurder zal aansprakelijk zijn voor diefstal, beschadiging of vernieling van het gehuurde materieel. 
  8. Annulering: In geval van annulering meer dan 6 werkdagen voorafgaand aan de levering, zal de huurder gehouden zijn tot betaling aan Festi van een vergoeding gelijk aan de helft van het gefactureerde bedrag. In geval van annulering minder dan 6 dagen voorafgaand aan de levering, zal de huurder gehouden zijn tot betaling van het volledig gefactureerde bedrag, met uitzondering van de eventuele transportkosten. Het eventuele niet-gebruik van alle of een deel van de gehuurde goederen, kan in geen enkel geval de huurder vrijstellen van de betaling van de prijs. 
  9. Verwerking van persoonsgegevens : Wanneer u een offerte aanvraagt of een contract aangaat met Festi, moet Festi bepaalde persoonsgegevens over u verwerken om dat contract te kunnen uitvoeren. Verwerkingsverantwoordelijke: Festi SPRL, zie contactgegevens in art. 1. Doel van de verwerking: de verkoop en verhuur van materiaal op verzoek van de klant, alsook het verzenden van informatie met betrekking tot onze activiteiten. Rechtsgrond van de verwerking: het koop- of huurcontract tussen Festi en de klant; Categorieën verwerkte persoonsgegevens: Identificatiegegevens (bedrijf, adres, telefoon, e-mail, naam van de contactpersoon) en financiële gegevens (bank, rekeningnummer, schulden en uitgaven, financiële transacties). Voor verdere informatie kunt u onze Privacy policy op www.festi.be raadplegen. 
  10. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht: De Vrederechter van het 1ste kanton van Brussel, de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel of de Rechtbank van Koophandel van Brussel zullen exclusief bevoegd zijn voor de interpretatie of uitvoering van de huurovereenkomsten gesloten met Festi. Het Belgisch recht is van toepassing.