FAQ

Bestelling
  • Bestelling
  • Levering/Terugbetaling
  • Overige
Annulering

In geval van annulering meer dan 6 werkdagen voorafgaand aan de levering, zal de huurder gehouden zijn tot betaling aan Festi van een vergoeding gelijk aan de helft van het gefactureerde bedrag. In geval van annulering minder dan 6 dagen voorafgaand aan de levering, zal de huurder gehouden zijn tot betaling van het volledig gefactureerde bedrag, met uitzondering van de eventuele transportkosten. Het eventuele niet-gebruik van alle of een deel van de gehuurde goederen, kan in geen enkel geval de huurder vrijstellen van de betaling van de prijs.

Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, dient de huurprijs betaald te worden voorafgaand aan de afhaling of de levering van de gehuurde goederen, op de zetel van Festi. De huurprijs omvat (i) de huurprijs van de goederen conform artikel 2, (ii) in voorkomend geval de transportprijs en de levering overeenkomstig artikel 3 en (iii) de waarborg die de huurder verschuldigd is aan Festi conform het voorstel van Festi, met een minimum van 200€. Bij gebreke aan ontvangst van de volledige betaling, kan Festi weigeren de gehuurde goederen te leveren. In het geval dat enige verplichting van de huurder niet wordt geëerbiedigd, of in het geval van ontbinding van de huur, behoudt Festi zich het recht voor om de waarborg te innen, zonder afbreuk te doen aan haar recht om een vergoeding te vorderen voor alle schade die ze zou geleden hebben. Elke wijziging van de bestelling 48 uur voor de levering, kan het voorwerp zijn van een toeslag. De facturen zijn contant betaalbaar. Een toeslag van 4€ exclusief BTW zal aangerekend worden voor administratieve kosten voor alle facturen die minder bedragen dan 50€ exclusief BTW. Indien niet betwist per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na datum, worden de facturen beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de huurder. Alle op de vervaldag niet-betaalde bedragen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele interest met zich mee van 10,5% per begonnen maand vertraging. Naast deze interest zal elke op de vervaldag onbetaalde som van rechtswege vermeerderd worden, als forfaitaire schadevergoeding, met 15% met een minimum van 125€.

Prijs

De verhuurprijzen zijn beschikbaar op www.festi.be, en zijn uitgedrukt in EURO en exclusief BTW ten belope van 21%. Festi houdt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. De voorgestelde prijzen zijn geldig voor een periode van drie werkdagen, daarin inbegrepen de dag van de afhaling of de levering en de dag van teruggave of terugname. In geval van een langere periode, zal de huurprijs het voorwerp zijn van een bestek. Bij gebreke van de teruggave van de gehuurde goederen bij het verstrijken van de duurtijd voorzien in de overeenkomst, zal de huur van rechtswege vernieuwd worden voor opeenvolgende periodes van eenzelfde duurtijd als degene die oorspronkelijk werd voorzien. Festi kan evenwel een einde maken aan de overeenkomst door de huurder in kennis te stellen van haar wil tot terugname van de gehuurde goederen na het verstrijken van de lopende termijn.

Bestelling

Wij raden u aan om de bestelling te plaatsen zodra u uw behoeften kent

Teruggave van de gehuurde goederen

De gehuurde goederen dienen te worden teruggegeven in de staat waarin de huurder deze heeft ontvangen, en in voorkomend geval, in de daartoe voorziene verpakking. Elk gehuurd goed dat niet worden teruggegeven, beschadigd is of ongeschikt is voor gebruik, om welke reden dan ook, daarin inbegrepen diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, zal gefactureerd worden overeenkomstig de terugkoopprijs op de markt, vermeerderd met 15%. De telling en het kwalitatieve onderzoek van de gehuurde goederen (de « Controle ») wordt verzorgd door Festi. De huurder kan verzoeken dat de Controle tegensprekelijk zou plaatsvinden per fax of per e-mail, verstuurd voor het einde van de huur. Bij gebreke wordt de huurder geacht de Controle, uitgevoerd door Festi, te hebben aanvaard. De kosten die gepaard gaan met de tegensprekelijke Controle zullen aangerekend worden overeenkomstig de arbeidskosten, indien zou blijken, in fine, dat de goederen conform de bestelbon zijn, zowel qua aantal als qua staat.

Transportprijzen

De kost van het transport hangt af van de afstand en de volume van de bestelling. Het wordt in de offerte en/of de reservatie vermeld en deze wordt voorgelegd met uw akkoord. Een kwartier voor de uitlading en een kwartier voor de lading zijn in de transportprijs inbegrepen. Alle extra wachttijd of prestatie dat niet gepland was zal gefaktureerd worden in toevoeging van de initiale prijs, op basis van de tijd toegewijd ter plaatse (extra manuren. Zie hierboven basisprijs, rubriek « Prijs »).

Levering/Ophaling

Wij zorgen voor het transport naar de gegeven adres in een beperkte tijdsloot. Levering: Het materiaal wordt aan de geliijksvloer geleverd, achter het vervoermiddel. Behalve specifiekatie, wordt er niets door ons geplaatst. Ophaling op een gemakkelijke plaats.

Cookie Policy

Over dit cookiebeleid.

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we met behulp van cookies verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe we de cookievoorkeuren kunnen controleren. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig opslaan, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies op onze website te allen tijde wijzigen of intrekken.

Om meer te weten te komen over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u ons Privacybeleid lezen.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: festi.be

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de site werkt en te analyseren wat werkt en wat verbeterd moet worden.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online diensten maakt onze website gebruik van eerstelijns- en derdencookies voor verschillende doeleinden. Cookies van de eerste partij zijn meestal noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden in de eerste plaats gebruikt om te begrijpen hoe de website werkt, hoe u met onze website omgaat, om de veiligheid van onze diensten te waarborgen, om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en, in het algemeen, om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interactie met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën.

[cookie_category]

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

Hoe kan ik de cookie-voorkeuren controleren?

U kunt uw cookie-voorkeuren beheren door op de knop “Instellingen” te klikken en de cookie-categorieën in de popup aan of uit te schakelen, afhankelijk van uw voorkeuren.

Als u later tijdens uw browsersessie besluit uw voorkeuren te wijzigen, kunt u op het tabblad “Privacy en Cookiebeleid” op uw scherm klikken. Het toestemmingsbericht verschijnt opnieuw, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Bovendien bieden verschillende browsers verschillende methoden om het gebruik van cookies door websites te blokkeren en te verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd/verwijderd. Om meer te weten te komen over het beheer en de verwijdering van cookies, ga naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org, voor meer informatie over het beheer en de verwijdering van cookies.

Powered By WebToffee

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u een offerte aanvraagt of een contract aangaat met Festi, moet Festi bepaalde persoonsgegevens over u verwerken om dat contract te kunnen uitvoeren. Verwerkingsverantwoordelijke: Festi SPRL, zie contactgegevens in art. 1.
Doel van de verwerking: de verkoop en verhuur van materiaal op verzoek van de klant, alsook het verzenden van informatie met betrekking tot onze activiteiten. Rechtsgrond van de verwerking: het koop- of huurcontract tussen Festi en de klant; Categorieën verwerkte persoonsgegevens: Identificatiegegevens (bedrijf, adres, telefoon, e-mail, naam van de contactpersoon) en financiële gegevens (bank, rekeningnummer, schulden en uitgaven, financiële transacties). Voor verdere informatie kunt u onze Privacy policy op www.festi.be raadplegen.

Aansprakelijkheid

De huurder erkent in kennis te zijn gesteld van de veiligheidsvoorschriften voor de opstelling en het gebruik van de gehuurde goederen. Hij ontslaat Festi uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid bij ongevallen. De huurder zal aansprakelijk zijn voor diefstal, beschadiging of vernieling van het gehuurde materieel.