Praktische informatie

Teruggave van de gehuurde goederen

De gehuurde goederen dienen te worden teruggegeven in de staat waarin de huurder deze heeft ontvangen, en in voorkomend geval, in de daartoe voorziene verpakking. Elk gehuurd goed dat niet worden teruggegeven, beschadigd is of ongeschikt is voor gebruik, om welke reden dan ook, daarin inbegrepen diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, zal gefactureerd worden overeenkomstig de terugkoopprijs op de markt, vermeerderd met 15%. De telling en het kwalitatieve onderzoek van de gehuurde goederen (de « Controle ») wordt verzorgd door Festi. De huurder kan verzoeken dat de Controle tegensprekelijk zou plaatsvinden per fax of per e-mail, verstuurd voor het einde van de huur. Bij gebreke wordt de huurder geacht de Controle, uitgevoerd door Festi, te hebben aanvaard. De kosten die gepaard gaan met de tegensprekelijke Controle zullen aangerekend worden overeenkomstig de arbeidskosten, indien zou blijken, in fine, dat de goederen conform de bestelbon zijn, zowel qua aantal als qua staat.